از هم جدا کردن

DISARTICULATE

از هم جدا کردن antonym

add antonym »

Example

add example »