عجله کردن

HOTFOOT

عجله کردن antonym

linger

add antonym »

Example

add example »